Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 1 (ENG01.O33) ngày 12/07/2024

CBGD : Nguyễn Nữ Huyền Trang
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.O33
Phòng : A323
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 12/07/2024