Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.O31) ngày 09/07/2024

CBGD : Lê Hoàng Tuấn
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.O31
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 09/07/2024