Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.O215) ngày 13/06/2024

CBGD : Nguyễn Duy Khánh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.O215
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 13/06/2024