Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.O216) ngày 11/06/2024

CBGD : Nguyễn Duy Khánh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.O216
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 11/06/2024