Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.O210) ngày 03/04/2024

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.O210
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 03/04/2024