Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Giải thuật xử lý song song và phân bố (NT538.O11.1) ngày 16/10/2023

CBGD : Lê Minh Khánh Hội
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giải thuật xử lý song song và phân bố (NT538)
Lớp : NT538.O11.1
Phòng : B6.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 16/10/2023