Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (ENG02.O11) ngày 18/09/2023

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.O11
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023