Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.N21.VB2) ngày 02/06/2023

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.N21.VB2
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 6 , ngày 02/06/2023