Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình mạng căn bản (NT106.N21.2) ngày 02/06/2023

CBGD : Nguyễn Văn Bảo
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình mạng căn bản (NT106)
Lớp : NT106.N21.2
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 02/06/2023