Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Truy xuất thông tin (CS419.N21.1) ngày 06/06/2023

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Truy xuất thông tin (CS419)
Lớp : CS419.N21.1
Phòng : B4.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 06/06/2023