Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012.N23) ngày 10/06/2023

CBGD : Trần Quang Nguyên
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012)
Lớp : IT012.N23
Phòng : B4.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 10/06/2023