Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.N21) ngày 19/06/2023

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.N21
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 19/06/2023