Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.N21) ngày 15/06/2023

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.N21
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 15/06/2023