Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề E-commerce (SE331.N21) ngày 16/06/2023

CBGD : Nguyễn Minh Hằng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề E-commerce (SE331)
Lớp : SE331.N21
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 16/06/2023