Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.N28) ngày 20/06/2023

CBGD : Phan Thế Duy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.N28
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 20/06/2023