Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.N211) ngày 21/06/2023

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.N211
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 21/06/2023