Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.N21) ngày 06/06/2023

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400)
Lớp : SE400.N21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 06/06/2023