Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thu thập và tiền xử lý dữ liệu (DS103.N21.2) ngày 09/06/2023

CBGD : Trần Quốc Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thu thập và tiền xử lý dữ liệu (DS103)
Lớp : DS103.N21.2
Phòng : B2.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 09/06/2023