Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thương mại điện tử (IS334.N22) ngày 02/06/2023

CBGD : Nguyễn Minh Hằng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thương mại điện tử (IS334)
Lớp : IS334.N22
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 02/06/2023