Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.N220) ngày 26/05/2023

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.N220
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 26/05/2023