Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ mạng viễn thông (NT402.N21) ngày 09/06/2023

CBGD : Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ mạng viễn thông (NT402)
Lớp : NT402.N21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 09/06/2023