Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc rời rạc (MA004.N218) ngày 26/05/2023

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.N218
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 26/05/2023