Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.N21.1) ngày 05/06/2023

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.N21.1
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 05/06/2023