Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IE101.N22.1) ngày 15/05/2023

CBGD : Nguyễn Thị Anh Thư
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IE101)
Lớp : IE101.N22.1
Phòng : B2.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 15/05/2023