Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ thuật thiết kế kiểm tra (CE409.N21) ngày 18/03/2023

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Kỹ thuật thiết kế kiểm tra (CE409)
Lớp : CE409.N21
Phòng : B4.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 18/03/2023