Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản trị doanh nghiệp (IE202.N22) ngày 18/03/2023

CBGD : Hồ Thị Thanh Thảo
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Quản trị doanh nghiệp (IE202)
Lớp : IE202.N22
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 18/03/2023