Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111.N21.1) ngày 04/05/2023

CBGD : Trịnh Quốc Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111)
Lớp : CS111.N21.1
Phòng : B7.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 04/05/2023