Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Pháp luật đại cương (SS006.N119) ngày 08/12/2022

CBGD : Lê Hoài Nam
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Pháp luật đại cương (SS006)
Lớp : SS006.N119
Phòng : B3.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 08/12/2022