Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N114.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Hồ Thị Minh Phượng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N114.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 08/12/2022