Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Pháp luật đại cương (SS006.M22) ngày 15/06/2022

CBGD : Phạm Thị Thảo Xuyên
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Pháp luật đại cương (SS006)
Lớp : SS006.M22
Phòng : B5.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022