Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Thị giác máy tính (CS231.M11) ngày 24/11/2021

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn Thị giác máy tính (CS231)
Lớp : CS231.M11
Phòng : B4.18
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 24/11/2021