Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406.M11.1) ngày 02/12/2021

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406)
Lớp : CS406.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 5 , ngày 02/12/2021