Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

04/3/2024 – 17/3/2024

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

21/3/2024-22/3/2024

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí bảng điểm

3

25/3/2024-29/3/2024

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp.

4

01/4/2024

Ban hành QĐ công nhận tốt nghiệp đợt 01 năm 2024

Lưu ý: - Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.

            - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng