Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ II năm học 2020– 2021

Chào các bạn sinh viên!

Phòng ĐTĐH thông báo các bước thực hiện Đăng ký học phần như sau:

  • Đợt xác nhận: Từ 9h00 ngày 28/12/2020 đến 16h00 ngày 28/12/2020, sinh viên năm 1, 2 xác nhận TKB đã được gợi ý.
  • Đợt chính thức: Từ 9h00 ngày 29/12/2020 đến 16h00 ngày 31/12/2020, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống.
  • Đợt hiệu chỉnh: Từ 9h00 ngày 05/01/2021 đến 16h00 ngày 07/01/2021, sinh viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống.
  • Đợt cứu xét: Từ 9h00 ngày 02/3/2021 đến 16h00 ngày 04/3/2021 sinh viên xin cứu xét trên hệ thống.