Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Khoa CNPM hoa CNPM mở lớp Lập trình TTNT trong Game SE328.H21.PMCL

Khoa CNPM mở lớp Lập trình TTNT trong Game SE328.H21.PMCL cho cả sinh viên Chất lượng cao và sinh viên Chính qui đăng ký học chung.