Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 của khoa KHMT

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 của khoa KHMT (chi tiết trong file đính kèm.)

Trân trọng

Các file đính kèm: