Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 của khoa KH&KTTT

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 của khoa KH&KTTT (chi tiết trong file đính kèm.)

Các file đính kèm: