Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Chào các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

2

05/5/2021-12/5/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

14/5/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

17/5/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

18/5/2021-21/5/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

26/5/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021