Skip to content Skip to navigation

Thông báo học trực tuyến từ ngày 10-5-2021

 

Chào các bạn sinh viên!

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố HCM về phòng chống dịch COVID-19 và Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT, P.ĐTĐH thông báo các vấn đề sau đây được triển khai kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới:

1) Tất cả các lớp được chuyển sang học trực tuyến (sử dụng phần mềm MS Teams, xem hướng dẫn chi tiết tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-trien-khai-day-va-hoc-qua-mang-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19), trừ những lớp sau đây tiếp tục học/thi trực tiếp tại Trường:

  • Lớp lý thuyết môn Trí tuệ Nhân tạo (IE229.L21.CNCL) - GS. Takashi Ninomiya, học tại Hội trường E.

  • Các lớp thực hành cần thiết bị chuyên dụng (như: CE118-Thiết kế luận lý số, CE232-Thiết kế hệ thống nhúng không dây, NT532-Công nghệ Internet of things hiện đại, NT131-Hệ thống nhúng Mạng không dây, NT131-Quản trị mạng và hệ thống). 

  • Các lớp Giáo dục thể chất.

  • Các lớp thi giữa kỳ, thi cuối kỳ môn ngoại ngữ của CTTT, CLC vẫn tổ chức thi tại Trường theo lịch đã thông báo, đảm bảo yêu cầu 5K. Sinh viên theo dõi thông báo để nắm thông tin cập nhật phòng thi (nếu có).

2) Sinh viên hạn chế tối đa vào Trường.

3) Các hoạt động như: xét tốt nghiệp (theo hướng dẫn tại đây: Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (điều chỉnh kể từ ngày 10/5/2021) | Cổng thông tin đào tạo (uit.edu.vn)),  … chuyển sang hình thức trực tuyến.

Tất cả các cán bộ, giảng viên, sinh viên phải đảm bảo yêu cầu 5K về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan theo dõi và thực hiện.

---

TBN