Skip to content Skip to navigation

Thông báo biên chế lớp học GDQP và AN cho Khóa 2016

Trường Đại học CNTT gửi các bạn sinh viên Khóa 2016 biên chế lớp học GDQP và AN (file đính kèm), khai giảng vào ngày 03/4/2017 - chi tiết theo 02 thông báo trước đây.

Yêu cầu các bạn tập hợp đúng thời gian và biên chế Đại đội như thông báo.

Các file đính kèm: