Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.J13) ngày 10/01/2019

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.J13
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 10/01/2019