Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.J18) ngày 10/11/2018

CBGD : Huỳnh Đức Huy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.J18
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 10/11/2018