Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ điều hành (IT007.I21) ngày 26/02/2018

CBGD : Phan Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.I21
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 26/02/2018