Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lý thuyết automat và ứng dụng (CS414.H21) ngày 31/05/2017

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Lý thuyết automat và ứng dụng (CS414)
Lớp : CS414.H21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 31/05/2017