Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113.H21.2) ngày 15/06/2017

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113)
Lớp : CS113.H21.2
Phòng : C310
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 15/06/2017