Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324.H21) ngày 26/05/2017

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324)
Lớp : CS324.H21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 26/05/2017