Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.H21) ngày 27/05/2017

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.H21
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 27/05/2017