Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Ngôn ngữ học máy tính (CS226.H21) ngày 01/06/2017

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Ngôn ngữ học máy tính (CS226)
Lớp : CS226.H21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 01/06/2017