Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324.H21) ngày 30/05/2017

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324)
Lớp : CS324.H21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 30/05/2017