Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.H24) ngày 23/03/2017

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201)
Lớp : IS201.H24
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 23/03/2017